Praca w Policji - Kadry - KPP Rawicz

Praca w Policji

policja_1_kopia

policja_1_kopia

 

 PRACA
W
  POLICJI  

 

header rawicz
 
 

 

 

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT  WOJEWóDZKI  POLICJI

W POZNANIU

 

OGŁASZA

ROZPOCZÊCIE REKRUTACJI

DLA KANDYDATóW DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWóDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

w 2013 roku

 

Planowane limity przyjęć do służby w terminach:

·        15 stycznia        – 95 osób

·        12 lutego            – 62 osoby

·        12 marca            – 50 osób

·        16 kwietnia        – 45 osób

·        14 maja              – 75 osób

·        18 czerwca        – 65 osób

·        20 sierpnia         – 67 osób

·        17 września       – 55 osób

·        15 października – 49 osób

·        19 listopada       – 49 osób

 

 

W  NASTÊPUJ¡CYCH  JEDNOSTKACH:

 

W pierwszej kolejności, przyjęcia do służby w Policji realizowane będą do Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

 

            Przyjęcia do pozostałych jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego, tj. w:

- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,

- Komendach Miejskich Policji w Lesznie, Kaliszu i Koninie,

- Komendach Powiatowych Policji w Chodzieży, Czarnkowie, Gnieźnie, Gostyniu,
Grodzisku Wlkp., Jarocinie, Kępnie, Kole, Kościanie, Krotoszynie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie, Pile, Pleszewie, Rawiczu, Słupcy, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Turku, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni, Złotowie,

 

uzależnione będą od posiadanej liczby wakatów.

 

 

SŁUŻBÊ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 

Ø  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii:

·      niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·      korzystający z pełni praw publicznych,

·      posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

·      posiadający zdolność  fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych,  podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,

·      dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Ø  ponadto, mężczyźni powinni  posiadać  uregulowany  stosunek  do  służby  wojskowej.

 

Kandydaci, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są
w systemie punktowym.

 

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

Procentowy udział
w ogólnym wyniku

1

Test wiedzy

40

20%

2

Test sprawności fizycznej

40

20%

3

Test psychologiczny

60

30%

4

Rozmowa kwalifikacyjna

60

30%

Łącznie

200

100%

 

Ponadto, ocenie podlegają również preferencje kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia lub umiejętności:

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia:

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne)
o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)

8

2

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymieniony w lp. 1

6

3

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier)

4

 

 

Lp.

Preferencje tytułu posiadanych umiejętności

Liczba punktów

1

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4

2

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

3

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2

4

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”

2

 

 

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji

powinny składać osobiście:

 

w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 1000 do 1400

 w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji

właściwej według miejsca zamieszkania kandydata

 

lub

 

w środy i piątki w godzinach od 1000 do 1400

 w Zespole Doboru
Wydział Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
budynek przy ul. Kochanowskiego 15. 

 

NASTÊPUJ¡CY KOMPLET DOKUMENTóW :

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część „A” i „B”,,;
 • czytelne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe oraz preferencje z tytułu posiadanych umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu);
 • osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty powinna posiadać przy sobie dowód osobisty (mężczyźni również książeczkę wojskową).

 

Natomiast wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, kandydat składa
w Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Poznaniu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego
.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i każdej komendzie miejskiej / powiatowej Policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl. (Praca w Policji→ Dokumenty do pobrania).

 

 

   Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

 

 1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.gov.pl),
 2. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (www.wielkopolska.policja.gov.pl),
 3. w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji
  w Poznaniu – numer telefonu 61 84-12-822.

 

Złożone dokumenty nie będą zwracane.