Ważne - Przeczytaj - Kadry - KPP Rawicz

Ważne - Przeczytaj

UWAGA !!!

 

Z dniem 1 grudnia 2014 r. wznowione zostaje przyjmowanie dokumentów od kandydatów do służby w wielkopolskiej Policji.

Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o prowadzonym w 2014 r. naborze do służby w wielkopolskiej Policji, dokumenty można składać:

w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 1000 do 1400

 w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji

właściwej według miejsca zamieszkania kandydata

lub

w środy i piątki w godzinach od 1000 do 1400

w Zespole Doboru Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

 

Komendant Główny Policji przyznał limit przyjęcia do służby w Policji dla garnizonu wielkopolskiego

w terminie 30 grudnia 2014 r., określając go na poziomie 90 osób.

 

UWAGA !!!

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1663).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem:

 1. Kandydat, który w trakcie udziału w etapie „Test Wiedzy”:

  • korzysta z pomocy innych osób,
  • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z pomocy materiałów niedopuszczonych do korzystania przez zespół,
  • w inny sposób zakłóca jego przebieg zostanie wykluczony z udziału w teście wiedzy oraz niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzyma 40 ujemnych punktów.

 2. Skrócony zostaje maksymalny czas do wykonania ćwiczeń składających się na Test Sprawności Fizycznej do 1 minuty 41 sekund.

Zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz sposób oceny jego wyników przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

 3. Do 60 punktów zwiększona została maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej.

Punkty uzyskane przez kandydatów, którzy przystąpili do tego etapu przed 1 stycznia 2014 r. przeliczone zostaną zgodnie tabelą stanowiącą Załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 4. Zniesiona została możliwość przystąpienia do II próby (tzw. poprawy) testu sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy przystępują do testu po 1 stycznia 2014 r.

ZAPIS TEN NIE DOTYCZY KANDYDATóW, KTóRZY PRZYST¡PILI DO TESTU WIEDZY LUB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZ¡DZENIA.

OSOBY TE MOG¡ PONOWNIE PRZYST¡PIĆ DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, JEŻELI W TERMINIE 30 DNI OD DNIA, W KTóRYM UZYSKAŁY WYNIK NEGATYWNY, ZŁOŻ¡ OŚWIADCZENIE, ŻE W DALSZYM CI¡GU UBIEGAJ¡ SIÊ O PRZYJÊCIE DO SŁUŻBY W POLICJI (wzór podania znajduje się na stronie internetowej KWP w Poznaniu w zakładce „Dokumenty do pobrania”).

 

5. Poszerzony został katalog osób, którym przysługują dodatkowe punkty z tytułu posiadanego wykształcenia.

Kandydaci posiadający wykształcenie średnie, którzy ukończyli liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania, otrzymają dodatkowe - 2 punkty.