Nabór do służby cywilnej

Nabór pracownika do korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu

OGŁOSZENIE! 

Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu   poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw finansowych w Zespole Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki KPP w Rawiczu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 

- wprowadzanie danych statystyczno – rejestracyjnych do zbiorów komputerowych jednostki,

- monitorowanie wydatków finansowych jednostki,

- inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie organizacji Zespołu

- sprawdzanie dokumentów finansowych, stwierdzających dokonanie operacji księgowych 

- kontrolowanie dokumentacji związanej z obrotem mandatami karnymi,

- przygotowanie dokumentów towarzyszących administrowaniu obiektami służbowymi

- naliczanie wielkości opłat czynszowych za lokale mieszkalne

- koordynowanie realizacji zadań informatycznych w jednostce

 

      Wymagania niezbędne:

1.     Wykształcenie: wyższe.

2.     Rodzaj wykształcenia: ekonomia, finanse.

3.     Doświadczenie (rodzaj wykształcenia: 2 lata w komórce finansowej).

4.     Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej.

5.     Korzystanie z pełni praw publicznych nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

6.     Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

7.     Znajomość przepisów i wiedza specjalistyczna niezbędna do właściwego wykonywania obowiązków w służbach mundurowych.

8.     Biegła znajomość obsługi komputera i programu płatnik.

9.     Komunikatywność.

10.   Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.

11.   Systematyczność.

12.   Odpowiedzialność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys, list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą  

 „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej

 do dostępu do informacji niejawnych.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać    

  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- list motywacyjny winien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podane w ogłoszeniu,

- życiorys winien zawierać nr PESEL

 

Inne informacje :

- wysokość mnożnika

- 1,3 (2.436 brutto + wysługa lat),

- dokumenty można składać osobiście w  KPP w Rawiczu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-65 546 6325,

- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu

  kwalifikacyjnym.

Termin składania dokumentów:      07.05.2015r.