Nabór do słuzby cywilnej - Nabór do służby cywilnej - KPP Rawicz

Nabór do służby cywilnej

Nabór do słuzby cywilnej

OGŁOSZENIE! 
 

Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu   poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw finansowych w Zespole Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki KPP w Rawiczu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

        

·         Sporządzanie list dodatkowych należności tj. za dojazdy do pracy, obsługa codzienna pojazdów służbowych, pranie odzieży,

·         Prowadzenie rejestru faktur i ich opracowywanie,

·         Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką mundurową,

·         Prowadzenie i nadzór gospodarki mandatowej w jednostce,

·         Kompletowanie i sporządzanie zestawienia wezwań do zapłaty osób osadzonych do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań,

·         Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odzieżowo-ochronną,

·         Prowadzenie tematyki  związanej z gospodarką mieszkaniową ,

·         Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji  do archiwum i składnicy.

 

Warunki pracy:- praca biurowa przy komputerze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 w siedzibie urzędu.

 

Wymagania niezbędne:

1.        Wykształcenie: wyższe .

2.        Rodzaj wykształcenia: ekonomia, finanse,bankowość

3.        Doświadczenie (rodzaj wykształcenia: 1  lata w komórce finansowej lub zaopatrzeniowej.

4.        Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej.

5.        Korzystanie z pełni praw publicznych nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

6.        Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

7.        Znajomość przepisów i wiedza specjalistyczna niezbędna do właściwego wykonywania obowiązków w służbach mundurowych.

8.        Biegła znajomość obsługi komputera i programu płatnik.

9.        Komunikatywność.

10.    Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.

11.    Systematyczność.

12.    Odpowiedzialność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys, list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 

- poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej

 do dostępu do informacji niejawnych.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:-

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać   

  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- list motywacyjny winien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podane w ogłoszeniu,

- życiorys winien zawierać nr PESEL

 

Inne informacje :

- wysokość mnożnika

- 1,002 (1.877,00 brutto + wysługa lat),

- dokumenty można składać osobiście w  KPP w Rawiczu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-65 546 6325,

- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu

  kwalifikacyjnym.

 

Termin składania dokumentów:      12.07.2015r.