Bezpieczne Życie Seniorów - zakładane rezultaty - Seniorzy - KPP Rawicz

Bezpieczne Życie Seniorów - zakładane rezultaty


Kampania ukierunkowana jest przede wszystkim na osiągnięcie założonych celów, a także uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa.

Projekt zdecydowanie wpłynie na wzmocnienie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania zdarzeniom z udziałem seniorów, z uwagi na wzajemne przekazywanie sobie uzyskanych informacji w środowisku osób starszych, a szczególnie:

1) ograniczy ilość negatywnych zjawisk z udziałem seniorów,

2) stworzy podstawę do utworzenia zintegrowanego systemu spotkań instytucji /policjantów, psychologów, przedstawicieli organizacji zrzeszających seniorów/ z osobami starszymi, 

3) pozwoli opracować procedury w zakresie przepływu informacji w sytuacjach zagrożeń (np. o grupie działającej systemem „na wnuczka”, „na cygankę”, „na kominiarza” oraz o innych przypadkach oszustw),

4) stworzy warunki do pozyskiwania ogólnych informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa seniorów i ich potrzeb oraz doskonalenie form współdziałania w zakresie powiadamiania, wymiany uzyskanych danych, 

5) przyczyni się do poprawy poziomu ogólnego bezpieczeństwa w województwie wielkopolskim,

6) podniesie stopień wiedzy, świadomości i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych (cmentarz, park, brama, klatka schodowa), jak i w miejscach zamieszkania (wpuszczanie obcych do domu), 

7) uświadomi o konieczności noszenia elementów odblaskowych nie tylko przez dzieci, ale również przez osoby dorosłe, co wpłynie na ograniczenie liczby osób poszkodowanych w ruchu drogowym, głównie pieszych,

8) umożliwi podniesienie świadomości seniorów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad prawidłowego żywienia i umiejętnego dysponowania ogólnodostępnymi środkami farmakologicznymi. 

9) pozwoli na zminimalizowanie skutków sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa tj. eliminację niekorzystnych umów kredytowych.