Zapraszamy do konkursu. - Nasze inicjatywy - KPP Rawicz

Nasze inicjatywy

Zapraszamy do konkursu.

policjapolKomenda Powiatowa Policji w Rawiczu pragnie zaprosić do wzięcia udziału w organizowanym po raz piąty konkursie pt. „Możesz zostać Komendantem”, który odbędzie się 27.03.2015 r. od godz. 9.00 w sali sportowej w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich. Mogą w nim wziąć udział uczniowie niezależnie od płci oraz wieku. Wymagana jest jedynie legitymacja szkolna świadcząca o przynależności do określonej szkoły średniej z powiatu rawickiego. Do konkursu będzie mogło przystąpić tylko  sześciu przedstawicieli danej placówki oświatowej. Jedyny wyjątek stanowią uczniowie Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, którzy swoją reprezentacje mogą wystawić w liczbie dwunastu osób z uwagi na to, iż szkoła ta jest współorganizatorem  w/w imprezy a ponadto jako jedyna na terenie naszego powiatu posiada liceum o kierunku policyjnym.

Reprezentację tą można wytypować w ramach wewnętrznych eliminacji.

Uczestnicy zostaną poddani sprawdzianowi – test wiedzy z zakresu Prawo o Ruchu Drogowym i Ustawy o Policji oraz ze sprawności fizycznej tj. sprawnościowy tor przeszkód,  jakiemu poddawani są kandydaci podczas naboru do pracy w Policji.

Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu będzie piastowanie przez jeden dzień stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Dzień ten zostanie uzgodniony z zwycięzcą. Pełniąc obowiązki Komendanta laureatowi w miarę możliwości przedstawiony zostanie zróżnicowany  charakter pracy w każdym z policyjnych pionów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we wspaniałej przygodzie.

UWAGA,  w przypadku zdobycia zwycięstwa przez ucznia reprezentującego ZS w Miejskiej Górce zostanie wyłoniony Z-ca Komendanta (uczeń reprezentujący inną szkołę biorący udział w konkursie). 

Zasady i wymagania do wzięcia udziału w konkursie pt. „Możesz zostać Komendantem”.

Test z sprawności fizycznej w postaci sprawnościowego toru przeszkód (każda ze szkół otrzymała w 2009 roku film instruktażowy, w którym przedstawiony jest sposób pokonania toru, (film można również zobaczyć na stronie KWP w Poznaniu)  obowiązujące w nim zasady oraz limity czasowe z uwzględnieniem płci, należy nadmienić.

         Założenia organizacyjne:

  • kandydat przed sprawdzianem ma prawo zapoznać się ze sprawnościowym torem przeszkód,
  • sprawnościowy tor przeszkód wykonuje się jeden raz,
  • wynikiem testu jest czas mierzony z dokładnością do dziesiątej części sekundy,
  • błąd techniczny wpływający na czas pokonania toru przeszkód, np. wywrócenie stojaka, przesunięcie skrzyni, przewrócenie płotka lub technicznie złe wykonanie jakiegokolwiek opisanego ćwiczenia - powoduje powtórzenie próby (jeden raz), kolejny błąd w drugim podejściu, powoduje niezaliczenie testu sprawności fizycznej,
  • niewykonanie poprawnie, wyznaczonej ilości powtórzeń jakiegokolwiek z ćwiczeń powoduje nie zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Test z wiedzy z zakresu Prawo o Ruchu Drogowym oraz Ustawy o Policji.

            Założenia organizacyjne:

·         jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,

·         do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,

·         za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,

·         maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,

 

Z jednej szkoły może wziąć udział w konkursie max 6 uczniów niezależnie od wieku i płci.

Uczestnicy z poszczególnych szkół na miejsce zbiórki (sala sportowa ZS w Miejskiej Górce) muszą pojawić się z opiekunem szkolnym, co jest dla nas jednoznaczne z przyzwoleniem dyrekcji szkół do wzięcia udziału w konkursie w godzinach lekcyjnych,

Prowadzona jest jedynie klasyfikacja indywidualna.

Obowiązkowo w konkurencji sportowej wymagany jest strój sportowy.

Na miejsce zbiórki należy wstawić się co najmniej 15 min. przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy.

Pierwszą konkurencją jest test sprawnościowy (rozgrzewka we własnym zakresie).

Komisję zawodów wyznacza KPP w Rawiczu.

W sprawach spornych nieokreślonych w regulaminie zawodów decydujący głos należy do przewodniczącego komisji.

Listę kandydatów z uwzględnieniem imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły prosimy o nadsyłanie do 24.03.2014 roku na adres Komendy Powiatowej Policji w Rawicz, ul. Sienkiewicza 23, lub a-mail beata.jarczewska@rawicz.policja.gov.pl z dopiskiem konkurs pt. „Możesz zostać Komendantem” lub na adres poczty internetowej rzecznikprasowy@rawicz.policja.gov.pl

Przyjazd uczestników na konkurs na własny koszt.

Ubiegłoroczny zwycięzca nie może brać ponownego udziału w konkursie.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, podajemy kontakt Beata Jarczewska tel. 065 546 62 38.