Bezpieczne Życie Seniorów - Harmonogram Działań - Seniorzy - KPP Rawicz

Bezpieczne Życie Seniorów - Harmonogram Działań

L.p.

Rodzaj planowanych działań

1

Nawiązanie współpracy podmiotu realizującego projekt z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i organami rządowej administracji zespolonej.

2

Nawiązanie wzajemnej współpracy z organizacjami emerytów i rencistów, kół i klubów seniora.

3

Nawiązanie współpracy z instytucjami, na które najczęściej powołują się sprawcy, m.in. poczta, ubezpieczalnie, zakład energetyczny.

4

Nawiązanie współpracy z Kościołem – w zakresie przekazywania bieżących komunikatów prewencyjnych wiernym.

5

Przekazanie seniorom materiałów edukacyjno – informacyjnych z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa.

6

Przeprowadzenie dla seniorów w siedzibach instytucji zrzeszających osoby starsze wykładów oraz cyklu warsztatów z zakresu bezpiecznych zachowań (przedstawiciele Policji, Straży, Inspekcji i podmiotów współpracujących).

7

Zorganizowanie wojewódzkiej konferencji z udziałem wszystkich lokalnych mediów oraz podmiotów współrealizujących program.

8

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu, dotyczącej tematyki bezpieczeństwa wśród seniorów.

9

Zakup dla uczestników warsztatów osobistych alarmów kieszonkowych, odblasków.

10

Opracowanie ankiet skierowanych do uczestników warsztatów - z zakresu oceny poziomu merytorycznego oraz potrzeby realizacji przedsięwzięcia.

11

Ewaluacja programu. Opracowanie „Raportu oceny programu” - na podstawie wyników ankiet.