Bezpieczne Życie Seniorów - MONITORING REALIZACJI PROJEKTU I ZNACZENIE REALIZACJI PROJEKTU W ŚWIETLE


MONITORING REALIZACJI PROJEKTU

Monitorowanie realizacji projektu odbywać się będzie poprzez:

- uczestniczenie w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu,

- bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa seniorów,

- ewaluację projektu na podstawie kwestionariuszy ankiet.

ZNACZENIE REALIZACJI PROJEKTU W ŚWIETLE PREWENCJI KRYMINALNEJ

Zasadniczym założeniem projektu pn. Bezpieczne Życie Seniorów jest zapobieganie zdarzeniom, których ofiarami są najczęściej osoby starsze poprzez:

- stworzenie systemu szkoleń seniorów w zakresie bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,

- ograniczenie zachowań wiktymologicznych,

- uruchomienie Wojewódzkiego Centrum Informacji – przedsięwzięcia w siedzibie organizacji zrzeszającej seniorów np. przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Poznaniu, współpracującego z określonymi elementami wojewódzkich systemów szkoleń jak: Policja, psycholodzy oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z osobami starszymi,

- przeprowadzenie ankietyzacji wśród osób uczestniczących w szkoleniach, na tej podstawie określenie stanu bezpieczeństwa seniorów i ich potrzeb, a także potrzeby i formy dalszej kontynuacji programu.

Zaplanowane przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-informacyjnym zakłada również podniesienie stopnia wiedzy, świadomości oraz umiejętności seniorów w zakresie bezpiecznych zachowań. Działania te powinny mieć wpływ na ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem osób starszych. Szerokie rozpropagowanie zarówno programu, jak również faktyczna realizacja przedsięwzięć przez szereg współpracujących podmiotów i instytucji powinno zapewnić wypełnienie zakładanych celów, a priorytetowe potraktowanie tej problematyki gwarantować będzie dostosowanie działań do potrzeb i zmieniającej się sytuacji. W dalszej perspektywie – dla jeszcze większej skuteczności podejmowanych przedsięwzięć – należy uwzględniać powyższą problematykę w zakładanych i realizowanych priorytetach, jednocześnie włączając się w wieloletnie projekty i programy realizowane na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

asp. Magdalena Piaszczyńska